Music Ministry

 

Mục tiêu tối thượng của âm nhạc không gì hơn là vinh danh Thiên Chúa và làm dịu mát tâm hồn.
The aim and final end of all music should be none other than the glory of God and the refreshment of the soul.
Johann Sebastian Bach

 

Music is harmony, harmony is perfection, perfection is our dream, and our dream is heaven.
Âm nhạc là hài hòa, hài hòa là hoàn hảo, hoàn hảo là ước mơ của chúng ta, và ước mơ của chúng ta là thiên đàng.
Amiel

 

 

"I play the notes as they are written, but it is God who makes the music"

Johann Sebastian Bach

Schedule
Thursday 5:30-6:30pm (Class 2)
                 6:30-7:30om (Class 1)

Contact
Sr. Theresa Nguyen
253-592-2541
sotheresa@hotmail.com

Certified Teachers:
Kim-Ngoc Nguyen

Hung Duong

Events

Easter Live Show (6/2016)

Tet Live Show (2/2016)

Talent Show (5/2018)