Ruoc Le Lan Dau 2018 - First Communion (Vietnamese)

Xem thêm hình-more photos

Ban Giáo Lý đã thành lập chương trình Giáo Lý Trẻ Em từ lớp 1 đến lớp 4 với độ tuổi từ 6 - 9 tuổi. Riêng các em có nhu cầu lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải và Rước Lễ Lần Đầu sẽ được học lớp 3. Các lớp giáo lý đã khai giảng vào Chúa Nhật, ngày 8 tháng 10 năm 2017 và kết thúc vào Chúa Nhật, ngày 3 tháng 6 năm 2018.

Năm nay có 14 em được Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu:

Congratulation 14 Vietnamese students who have received the Sacrament of First Communion & Reconciliation last week. May all of you be enriched by the Body & Blood of Christ so that you will become true disciples of Christ in this world