Update on ACA & Called To Serve As Christ Campaign - Cập Nhật chương trình ACA & Quỹ Hưu Dưỡng Linh Mục

ANNUAL CATHOLIC APPEAL - QUYÊN GÓP CHO NGÂN QUỸ GIÁO PHẬN

The Archdiocese of Seattle has received the donation of $56,062 from 150 families (out of 567 registered families) for Annual Catholic Appeal Campaign (about $16,000 over the goal this year).
St. Ann Parish did receive the reimbursement of $14,169. More will come later. The rebate from ACA this year will be saved for the fund of the Church's roof project. 
Thank you everyone for your generosity. 

Giáo Phận đã nhận được $56,062 đóng góp cho chương trình Annual Catholic Appeal (khoảng $16,000 vượt chỉ tiêu ấn định).
Giáo xứ đã nhận được $14,169 hoàn trả lại từ số tiền đóng góp thặng dư. Số tiền này sẽ được sử dụng cho việc tu sửa và thay mái nhà thờ trong những năm sắp tới. Xin cảm ơn sự quảng đại của quý ông bà anh chị em

 
CALLED TO SERVE AS CHRIST - QUYÊN GÓP NGÂN QUỸ HƯU DƯỠNG LINH MỤC & TU SĨ

As of December 14th, the Archdiocese of Seattle has received the pledge of $219,217 for the Called to Serve As Christ Campaign (over 3 year commitment) from 230 families (out of 567 registered families).
Based on that pledge amount, St. Ann parish will potentally be reimbursed with the amount of $32,883 (15% share).
On December 7th, St. Ann Parish has received the first rebate from this campaign, the amount of $9,523.99. This rebate will be fund for repairing Church doors and future maintenance projects.

Tính đến thời điểm này, Giáo phận đã nhận được số tiền cam kết đóng góp cho Quỹ Hưu Dưỡng Linh Mục & Tu Sĩ là $219,217 từ 230 gia đình của Giáo Xứ St. Ann trên tổng số 567 gia đình ghi danh.
Từ số tiền cam kết này, Giáo Xứ St. Ann có thể sẽ nhận được 15% hoặc $32,883. 
Vào ngày 7/12, Giáo Xứ đã nhận được $9,523.99  (15% đầu tiên thuộc về Giáo Xứ) . Số tiền này sẽ được sử dụng cho việc sửa chữa các cửa ra vào và các kế hoạch bảo trì trong tương lai.

Xin cảm ơn lòng quảng đại của quý ông bà anh chị em. Các thông tin chi tiết sẽ được cập nhật.