Update on ACA & Called To Serve As Christ Campaign - Cập Nhật chương trình ACA & Quỹ Hưu Dưỡng Linh Mục

ANNUAL CATHOLIC APPEAL - QUYÊN GÓP CHO NGÂN QUỸ GIÁO PHẬN

The Archdiocese of Seattle has received the donation of $59,869.54 from St. Ann Parish for Annual Catholic Appeal Campaign.
St. Ann Parish did receive the reimbursement of $20,215. The rebate from ACA this year will be saved for the fund of the Church's roof project. 
Thank you everyone for your generosity. 

Giáo Phận đã nhận được $59,869 từ Giáo Xứ St. Ann đóng góp cho chương trình Annual Catholic Appeal.
Giáo xứ đã nhận được $20,215 hoàn trả lại từ số tiền đóng góp thặng dư. Số tiền này sẽ được sử dụng cho việc tu sửa và thay mái nhà thờ trong những năm sắp tới. Xin cảm ơn sự quảng đại của quý ông bà anh chị em

 
CALLED TO SERVE AS CHRIST - QUYÊN GÓP NGÂN QUỸ HƯU DƯỠNG LINH MỤC & TU SĨ

As of January 31st, the Archdiocese of Seattle has received the pledge of $219,267 for the Called to Serve As Christ Campaign (over 3 year commitment) from 250 families (out of 567 registered families).
Based on that pledge amount, St. Ann parish will potentally be reimbursed with the amount of $32,890 (15% share).
On December 7th, St. Ann Parish has received the first rebate from this campaign, the amount of $9,523.99. This rebate will be fund for repairing Church doors and future maintenance projects.

Tính đến thời điểm này, Giáo phận đã nhận được số tiền cam kết đóng góp cho Quỹ Hưu Dưỡng Linh Mục & Tu Sĩ là $219,267 từ 250 gia đình của Giáo Xứ St. Ann trên tổng số 567 gia đình ghi danh.
Từ số tiền cam kết này, Giáo Xứ St. Ann có thể sẽ nhận được 15% hoặc $32,890. 
Vào ngày 7/12, Giáo Xứ đã nhận được $9,523.99  (15% đầu tiên thuộc về Giáo Xứ). Số tiền này sẽ được sử dụng cho việc sửa chữa các cửa ra vào và bảo trì hệ thống máy chiếu và màn hình trong nhà thờ.

Xin cảm ơn lòng quảng đại của quý ông bà anh chị em.