Ministerial & Financial Report of Parish

View Download PDF

Phúc Trình Thường Niên 2020 - 2021

10/01/2021 

View Download PDF

Annual Report FY 2020 - 2021

10/01/2021 

View Download PDF

Pastoral Appointments in the Archdiocese of Seattle, 2021

05/12/2021 

View Download PDF

Báo Cáo Nửa Năm | 7. 2020 - 12. 2020

02/04/2021 

View Download PDF

Semi Annual Report | July 2020 - Dec 2020

02/04/2021 

View Download PDF

Tài Liệu Về Việc Thành Lập Giáo Xứ Mới - Parish Q&A Toolkit

01/24/2021 

View Download PDF

Parish Toolkit Q&A: The merger of Pierce Parishes in Tacoma region

01/22/2021 

View Download PDF

Cuộc họp với Tổng Giáo Phận | Bài Thuyết Trình | Dec 14

12/30/2020 

View Download PDF

St Ann Meeting with Archdiocese | Presentation | Dec 14

12/30/2020 

View Download PDF

Annual Report FYE 2019-2020

10/07/2020 

View Download PDF

Phúc Trình Thường Niên 2019-2020

10/07/2020 

View Download PDF

Báo cáo nửa năm_ 7.2019 - 12.2019

02/14/2020 

View Download PDF

Semi-Annual Report through Dec 2019

02/14/2020 

View Download PDF

Phúc Trình Thường Niên - Năm Tài Khóa 2018 - 2019

10/18/2019 

View Download PDF

Annual Report - FYE 2018-2019

10/18/2019 

View Download PDF

VIET_Báo Cáo Quý II 10/2018 - 3/2019

04/07/2019 

View Download PDF

ENG_Quarterly Report 10/2018 - 3/2019

04/07/2019 

View Download PDF

Phúc Trình Thường Niên (7/2017 - 6/2018)

10/14/2018 

View Download PDF

Annual Report (FY 7/2017 - 6/ 2018) _ENGLISH

10/14/2018 

View Download PDF

January 2018 - April 2018 (Vietnamese)

05/01/2018 

View Download PDF

January 2018 - April 2018 (English)

05/01/2018 

View Download PDF

July 2017 - December 2017 (Vietnamese)

01/28/2018 

View Download PDF

July 2017 - December 2017 (English)

01/28/2018